Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de nagel / pedicure studio en een cliënt waarop de nagel / pedicure studio deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Behandelingen nagel / pedicure studio

De nagel / pedicure studio zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De nagel / pedicure studio zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk een werkdag voorafgaande aan de afspraak aan de nagel / pedicure studio te melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de nagel / pedicure studio het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag de nagel / pedicure studio de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de studio aan komen kan de nagel / pedicure studio de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.
De nagel / pedicure studio moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk een werkdagen voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de nagel / pedicure studio.

4. Betaling

De nagel / pedicure studio vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagel / pedicure studio. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. De nagel / pedicure studio vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet de nagel / pedicure studio vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de nagel / pedicure studio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
De nagel / pedicure studio neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op dmv een klantenkaart. De nagel / pedicure studio behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De nagel / pedicure studio zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding

De nagel / pedicure studio is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de nagel / pedicure studio verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

De nagel / pedicure studio is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de nagel / pedicure studio is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
De nagel / pedicure studio is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de nagel / pedicure studio.

8. Garantie

De nagel / pedicure studio geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstyliste of pedicure.
  • De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
  • De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten, opzettelijk afgebroken of er zelf heeft af gehaalt.
  • De cliënt andere producten dan de door de nagel / pedicure studio geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.
  • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, zoals beschreven in de folder 'hoe kunt u uw handen, voeten en nagels het best onderhouden'', niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet voor de volgende behandeling heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Beschadiging & diefstal

De nagel / pedicure studio heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De nagel / pedicure studio meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de nagel / pedicure studio en de behandelend styliste /pedicure. De nagel / pedicure studio moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de nagel / pedicure studio de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de nagel / pedicure studio en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator. Als ProVoet pedicure zijn wij ook aangesloten bij een geschillencommissie. Algemene Voorwaarde kunt u altijd opvragen bij u Pedicure.

11. Nail Art & Design Nails

Indien de nagel / pedicure studio een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art of naildesign ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art of design nail motieven berust bij de nagel / pedicure studio. Indien de cliënt de aangebrachte nail art of naildesign laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan de nagel / pedicure studio. De nagel / pedicure studio mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

12. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de nagel / pedicure studio het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

13. Recht

Op elke overeenkomst tussen de nagel / pedicure studio en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.